Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ :n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tmi Kolmen Sydämen Kätilö – Tre Hjärtans Barnmorska
Y-tunnus 2804748-4

Osoite: Mannerheiminkatu 30, 06100 Porvoo.
Puhelin: 040 960 3638
Sähköposti: krista.katainen@katiloporvoo.fi
Yhteyshenkilö: Krista Katainen (yllä mainitut yhteystiedot)

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin peruste, henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterinpitäjä kerää asiakkaan henkilötietoja asiakkailta palveluiden tarjoamisen, laskutuksen ja markkinoinnin mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita:
• henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi
• henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla
• henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään
• henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja ajan tasalla. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan
• henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
• henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin kirjattavia tietoja ovat henkilö-, yhteys- ja laskutustiedot. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin paperilla oleva materiaali säilytetään työhuoneen lukollisessa laatikossa, sekä rekisterin sähköinen materiaali säilytetään Kolmen Sydämen Kätilön tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi (lukot ovissa, salasanat laitteissa, ulkopuolisilla ei pääsyä laitteille).

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se korjataan välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.
Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.